Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Tomb of Saadi

Posted by
Hasan Senobari (tehran, Iran) on 19 July 2017 in Architecture and Portfolio.

سعدیه _ شیراز
آرامگاه مشرف الدین مصلح، سعدی شیرازی شاعر بزرگ قرن هفتم

چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت
که یک دم از تو نظر بر نمی‌توان انداخت
بلای غمزه نامهربان خون خوارت
چه خون که در دل یاران مهربان انداخت
ز عقل و عافیت آن روز بر کران ماندم
که روزگار حدیث تو در میان انداخت
نه باغ ماند و نه بستان که سرو قامت تو
برست و ولوله در باغ و بوستان انداخت
تو دوستی کن و از دیده مفکنم زنهار
که دشمنم ز برای تو در زبان انداخت
به چشم‌های تو کان چشم کز تو برگیرند
دریغ باشد بر ماه آسمان انداخت
همین حکایت روزی به دوستان برسد
که سعدی از پی جانان برفت و جان انداخت

Canon EOS 600D 1/1250 second F/5.6 ISO 800 18 mm

Canon EOS 600D
1/1250 second
F/5.6
ISO 800
18 mm

iran
shiraz
saadi
tomb-of-saadi